Przetwórstwo drobiu

Przed­się­bior­stwo dro­biar­skie w Gru­pie PIAST, pro­wa­dzą­ce ubój dro­biu zaj­mu­ją się rów­nież jego prze­twór­stwem. DROP S.A. część swo­jej pro­duk­cji sprze­da­ją po­przez sieć wła­snych skle­pów fir­mo­wych.
Mar­ki pro­duk­tów i prze­two­rów firmy po­sia­da­ją bar­dzo moc­ną po­zy­cję na ryn­ku kra­jo­wym, dzię­ki cze­mu ob­ser­wu­je się sta­ły wzrost sprze­da­ży wła­snych wy­ro­bów. Za­kład Prze­twór­stwa Dro­biar­skie­go w Ostrze­szo­wie, na­le­żą­cy do DROP S.A. spe­cja­li­zu­je się w sprze­da­ży kon­serw dro­bio­wych, któ­rych kil­ku­na­sto pro­cen­to­wy udział w kra­jo­wej sprze­da­ży kla­su­je fir­mę w ści­słej czo­łów­ce pro­du­cen­tów tego typu prze­two­rów. Bio­rąc pod uwa­gę pro­duk­cję kon­serw w tra­dy­cyj­nych opa­ko­wa­niach sta­lo­wych dwu i trój­dziel­nych to udział DROP S.A. w ryn­ku kon­serw dro­bio­wych moż­na okre­ślić jako do­mi­nu­ją­cy. Sztan­da­ro­wym pro­duk­tem, roz­po­zna­wa­nym w ca­łym kra­ju jest „pasz­tet z ko­gu­ci­kiem” Wy­stę­pu­je on w wie­lu wer­sjach sma­ko­wych oraz w sze­ro­kim za­kre­sie gra­ma­tur po­cząw­szy od pro­duk­tu o ma­sie net­to 50 g, a koń­cząc na pasz­te­cie o ma­sie 200 g. Prócz pasz­te­tów w ofer­cie han­dlo­wej zna­leźć moż­na róż­no­rod­ne kon­ser­wykon­ser­wy mię­sne oraz go­to­we da­nia obia­do­we. Poza sprze­da­żą w Sie­ciach han­dlo­wych oraz tra­dy­cyj­nych ka­na­łach sprze­da­żo­wych, wszyst­kie pro­duk­ty sprze­da­wa­ne są tak­że przez roz­bu­do­wa­na sieć kilkudziesięciu skle­pów i hur­tow­ni fir­mo­wych dzia­ła­ją­cych pod szyl­dem DROP „Pysz­no­ści z dro­biu”.
Copyright© 2011 grupa PIAST
Administracja portalu.