Pierze i puch

W Za­kła­dach Dro­biar­skich DROP S.A. pro­wa­dzo­ny jest ubój gę­si i ka­czek, dla­te­go w ofer­cie han­dlo­wej przed­się­bior­stwa znaj­du­je się do­sko­na­łej ja­ko­ści puch i pie­rze. Przez ca­ły rok do­stęp­ny jest pod­skub ka­czy ko­lo­ro­wy A54, a w se­zo­nie ubo­ju, od lip­ca do wy­czer­pa­nia za­pa­sów – pod­skub gę­si bia­ły A1. Pie­rze do ob­ro­tu przy­go­to­wa­ne jest w stan­dar­dzie „su­ro­we, pra­ne”.
Pro­ces pro­duk­cji pie­rza w ca­ło­ści od­by­wa się w Za­kła­dzie Dro­biar­skim w Kęp­nie. Pie­rze uzy­ska­ne przez DROP S.A. jest istot­nym pro­duk­tem do­dat­ko­wym, sta­no­wią­cym w ca­ło­ści przed­miot ob­ro­tu eks­por­to­we­go. Po­cho­dzi ono od pta­ków pro­du­ko­wa­nych przez sek­tor pry­wat­ny, na za­sa­dach peł­nej kon­trak­ta­cji, pod ści­słym nad­zo­rem spe­cja­li­stycz­nych służb zoo­tech­nicz­nych i we­te­ry­na­ryj­nych. Z uwa­gi na zło­żo­ność prze­pro­wa­dzo­nych pro­ce­sów czysz­cze­nia i od­tłusz­cze­nia oraz ega­li­za­cji, pro­dukt ten speł­nia ocze­ki­wa­nia od­bior­ców i umoż­li­wia pro­du­ko­wa­nie wy­ro­bów po­ście­lo­wych o do­sko­na­łych wa­lo­rach ja­ko­ścio­wych i funk­cjo­nal­nych.
Copyright© 2011 grupa PIAST
Administracja portalu.