Grupa PIAST

Gru­pa PIAST, któ­rej ce­lem jest pro­duk­cja wy­so­kiej ja­ko­ści mię­sa dro­bio­we­go, roz­wi­ja­ła się we­dług kon­cep­cji „od pola do sto­łu”. Za­mysł ten zo­stał zre­ali­zo­wa­ny dzię­ki po­łą­cze­niu w ra­mach jed­nej jed­nost­ki or­ga­ni­za­cyj­nej wszyst­kich sek­to­rów, po­cząw­szy od pro­duk­cji zbóż i pa­szy, po­przez chów kur­cząt rzeź­nych, włą­cza­jąc w to wy­chów pi­skląt, a koń­cząc na ubo­ju i prze­two­rze­niu mię­sa na pro­dukt final­ny.

Po­cząt­ki Gru­py PIAST się­ga­ją lat 90–tych. W 1994 roku w miej­sco­wo­ści Lew­ko­wiec ko­ło Ostro­wa Wlkp. pro­duk­cję pasz roz­po­czę­ła nowo wy­bu­do­wa­na Wy­twór­nia Pasz PIAST. W mia­rę upły­wu cza­su, pod tą sa­mą mar­ką, za­czę­ły pro­du­ko­wać wy­twór­nie w Płoń­sku, Go­łań­czy oraz w Ole­śnie. W la­tach 2000 i 2002 do Gru­py PIAST do­łą­czy­ły dwa du­że go­spo­dar­stwa rol­ne — Ho­dow­la Ro­ślin So­bót­ka Sp. z o.o. i Przed­się­bior­stwo Rol­ne Ta­cza­nów Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Kar­mi­nie, o łącz­nej po­wierzch­ni użyt­ków rol­nych po­nad 2 700 ha. Aby osią­gnąć peł­ne zin­te­gro­wa­nie, rów­no­le­gle ze zwięk­sza­ją­cą się ilo­ścią pro­du­ko­wa­nej pa­szy, roz­wi­ja­no pro­duk­cję dro­biar­ską. Za­mie­rze­nie to uda­ło się po­przez za­kup w 2001 roku więk­szo­ścio­wych udzia­łów w Za­kła­dach Dro­biar­skich DROP S.A. Od po­cząt­ku po­wsta­nia Gru­py PIAST za­ło­że­niem jest ta­kie, by po­łą­czyć tra­dy­cję z in­no­wa­cyj­no­ścią. Aby zre­ali­zo­wać ten cel od 2010 roku funk­cjo­nu­je ośro­dek ba­daw­czy – Spe­cja­li­stycz­ne La­bo­ra­to­rium Ba­daw­cze, któ­ry po­sia­da sta­tus jed­nost­ki do­świad­czal­nej.

Gru­pa PIAST zrze­sza przed­się­bior­stwa dzia­ła­ją­ce w opar­ciu tyl­ko o pol­ski ka­pi­tał, w struk­tu­rach któ­rej znaj­du­ją się wy­twór­nie pasz, sta­da ro­dzi­ciel­skie i tu­czo­we dro­biu, wy­lę­gar­nie pi­skląt, uboj­nie i prze­twór­nie dro­biu oraz go­spo­dar­stwa rol­ne. Sku­tecz­nie kon­ku­ru­je w bran­ży dro­biar­skiej w ra­mach struk­tur Unii Eu­ro­pej­skiej. Gru­pa PIAST ofe­ru­je wy­so­ką ja­kość swo­ich pro­duk­tów, dzię­ki po­łą­cze­niu tra­dy­cji z wie­lo­let­nią wie­dzą i do­świad­cze­niem.

Zapraszamy do współpracy.
Copyright© 2011 grupa PIAST
Administracja portalu.