Karma dla zwierząt domowych

KUM­PEL to mar­ka wy­so­kiej ja­ko­ści karm dla zwie­rząt do­mo­wych to­wa­rzy­szą­cych – psów i ko­tów pro­du­ko­wa­nych w ra­mach struk­tur Gru­py PIAST. W sze­ro­kiej ofer­cie znaj­du­ją się pro­duk­ty w po­sta­ci kar­my mo­krej (pa­te) oraz su­chej.

Asor­ty­men­ty kar­my mo­krej moż­na na­być w funk­cjo­nal­nych i do­god­nych dla klien­ta wiel­ko­ści opa­ko­wań. Róż­no­rod­ne wa­rian­ty sma­ko­wo­-su­row­co­we tych pro­duk­tów t.j. z wo­ło­wi­ną, dro­biem, dzi­czy­zną lub ry­bą, wy­stę­pu­ją za­rów­no w mniej­szych opa­ko­wa­niach o gra­ma­tu­rze 100, 150, 415 g prze­zna­czo­nych dla mniej­szych psów i ko­tów oraz w więk­szym o ma­sie 1.275 g de­dy­ko­wa­nym dla du­żych psów.

Kar­ma su­cha gra­nu­lo­wa­na, o sma­ku dro­biu lub wo­ło­wi­ny, kie­ro­wa­na jest do ob­ro­tu w wy­so­kiej ja­ko­ści funk­cjo­nal­nych opa­ko­wa­niach fo­lio­wych. Kar­ma wy­stę­pu­je w opa­ko­wa­niach 10, 5, 3, 1 i 0,4 kg, za­leż­nie od jej prze­zna­cze­nia i pre­fe­ren­cji na­byw­cy.

Kar­ma Kum­pel to zdro­wy i smacz­ny po­si­łek, opra­co­wa­ny spe­cjal­nie dla wszyst­kich do­mo­wych psów i ko­tów. Dzię­ki wy­so­kiej ja­ko­ści su­row­ców i od­po­wied­nio zbi­lan­so­wa­nej za­war­to­ści skład­ni­ków od­żyw­czych: biał­ka, tłusz­czu i wę­glo­wo­da­nów do­star­cza zwie­rzę­tom wszel­kich nie­zbęd­nych skład­ni­ków od­żyw­czych. Za­war­tość do­dat­ków wi­ta­mi­no­wych zwięk­sza jej straw­ność oraz do­bro­czyn­nie wpły­wa na skó­rę i sierść. Ory­gi­nal­ny pro­ces pro­duk­cyj­ny za­pew­nia mak­sy­mal­ne wy­ko­rzy­sta­nie wszel­kich skład­ni­ków od­żyw­czych oraz na­da­je kar­mie wy­bor­ny, na­tu­ral­ny, apro­bo­wa­ny przez czwo­ro­no­gów smak i za­pach kar­my.

Copyright© 2011 grupa PIAST
Administracja portalu.