Gospodarstwa rolne

Chcąc się unie­za­leż­nić, przy­naj­mniej w pew­nym za­kre­sie od za­ku­pów su­row­ców zbo­żo­wych Gru­pa PIAST pro­wa­dzi wła­sne go­spo­dar­stwa rol­ne. Upra­wa ro­ślin pro­wa­dzo­na jest na are­ale prze­kra­cza­ją­cym 2 700 ha, a do­dat­ko­wo każ­de z go­spo­darstw pro­wa­dzi ho­dow­lę by­dła mlecz­ne­go.

Jed­nym z dwóch go­spo­darstw wcho­dzą­cych w skład Gru­py PIAST jest Ho­dow­la Ro­ślin So­bót­ka Sp. z o.o. Go­spo­dar­stwo ma bar­dzo bo­ga­te tra­dy­cje w dzie­dzi­nie rol­nic­twa, gdyż już po­nad sto lat temu miej­sco­wy ogrod­nik za­ło­żył na po­lach swe­go pra­co­daw­cy do­świad­czal­ne po­let­ka z upra­wą wa­rzyw i z no­wy­mi od­mia­na­mi zbóż. W okre­sie po­wo­jen­nym, utwo­rzo­no Pań­stwo­we Za­kła­dy Ho­dow­li Ro­ślin, prze­mia­no­wa­ne póź­niej na Sta­cję Ho­dow­li Ro­ślin So­bót­ka. W 2000 roku po pro­ce­sie pry­wa­ty­za­cji ma­jąt­ku Skar­bu Pań­stwa, Ho­dow­la Ro­ślin So­bót­ka Sp. z o.o. do­łą­czy­ła do przed­się­biorstw wcho­dzą­cych w skład Gru­py PIAST. W go­spo­dar­stwie o po­wierzch­ni 1 156 ha do dnia dzi­siej­sze­go trwa upra­wa wy­so­kiej kla­sy ma­te­ria­łu na­sien­ne­go zbóż ozi­mych i ja­rych, głów­nie psze­ni­cy ozi­mej, jęcz­mie­nia ja­re­go, a tak­że gro­chu, lnu ole­iste­go i włók­ni­ste­go. Do­dat­ko­wo w za­kła­dzie pro­wa­dzo­na jest pro­duk­cja zwie­rzę­ca – ho­dow­la by­dła mlecz­ne­go, łącz­nie oko­ło 800 sztuk. Na te­re­nie 9 ha par­ku znaj­du­je się pa­łac eklek­tycz­ny (ne­ore­ne­san­so­wo­-ne­oba­ro­ko­wy) na­le­żą­cy do Ho­dow­li Ro­ślin So­bót­ki, w któ­rym obec­nie miesz­czą się biu­ra go­spo­dar­stwa. Pa­łac ten zbu­do­wa­ny zo­stał w 1898 – 1899 roku dla Alek­san­dra von Stie­gle­ra i do dnia dzi­siej­sze­go jest w ide­al­nym sta­nie.

Dru­gim go­spo­dar­stwem wcho­dzą­cym od 2002 r. w skład Gru­py PIAST jest Przed­się­bior­stwo Rol­ne Ta­cza­nów Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Kar­mi­nie, do któ­re­go na­le­żą trzy go­spo­dar­stwa: Kar­min, Ta­cza­nów i Czar­nusz­ka. Are­ał upra­wo­wy ca­łe­go przed­się­bior­stwa to 1 585 ha, na któ­rym upra­wia się mię­dzy in­ny­mi psze­ni­cę, rze­pak, jęcz­mień, pszen­ży­to, ku­ku­ry­dzę, bu­ra­ki cu­kro­we i wierz­bę ener­ge­tycz­ną. Rów­nież i w tym przed­się­bior­stwie pro­wa­dzo­na jest ho­dow­la by­dła mlecz­ne­go, łącz­nie oko­ło 500 sztuk.

Copyright© 2011 grupa PIAST
Administracja portalu.